IV NOCNY BIEG ŚWIĘTEJ KINGI –  STARY SĄCZ 14.08.2021r 

1. CEL IMPREZY
 • promocja walorów turystycznych i kulturowych miasta Stary Sącz;
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
2. ORGANIZATOR
 • Fundacja Na Ratunek Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec, KRS: 0000518401;
 • Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz;
3. TERMIN I MIEJSCE:

14.08.2020r.- Sobota godz. 21:00 Stary Sącz - Plac Świętej Kingi - Brama Szeklerska .

4. TRASA

Start oraz meta zawodów usytuowana jest na pplacu Świętej Kingi - Brama Szeklerska
. Trasa biegu składa się z jednej pętli o długości ok 3300 m wytyczonej wzdłuż ulic: Plac Świętej Kingi – Daszyńskiego – Kopernika - Rynek  – 11 listopada – Krakowska – Powstańców Chochołowskich – Stefana Batorego – Jagiellońska – Rynek pierzeja zachodnia wzdłuż restauracji Marysieńka – Rynek maślany – Kazimierza Wielkiego – księdza Odziomka – podwórze kościoła Świętej Elżbiety – Jana III Sobieskiego obok kościoła Świętego Rocha – ulicą Świętego Rocha wzdłuż starego cmentarza – 22 stycznia – Bandurskiego obok stadionu MKS Sokół pod murami Klasztoru Sióstr Klarysek przez Bramę Szeklerską – plac Świętej Kingi.

W ramach biegu możliwe jest ukończenie 3 różnych dystansów. Każdy uczestnik w trakcie biegu sam decyduje który wybiera dystans:

 • Dystans ok 3 km – jedna pętla wokół Starosądeckiej Starówki;
 • Dystans ok 6 km – dwie pętle wokół Starosądeckiej Starówki;
 • Dystans ok 10 km – trzy pętle wokół Starosądeckiej Starówki;

            Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się na odprawie technicznej z trasą biegu przedstawioną przez organizatora. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się zgodnie z trasą wytyczoną i informacjami podanymi przez organizatora przed startem w trakcie odprawy. Na trasie znajdować się będą Sędziowie rozmieszczeni na punktach kontrolnych, którzy wskazywać będą poprawny kierunek biegu. Na trasie biegu umieszczony zostanie jeden punkt nawodnienia (woda, napoje).

5. PROGRAM ZAWODÓW

14.08.2021r Sobota:

 • Godz. 18:00 otwarcie biura zawodów - dom parafialny Świętej Elżbiety Węgierskiej ul. Mickiewicza 2, rejestracja uczestników;
 • Godz. 20:45 zakończenie rejestracji zawodników;
 • Godz. 20:50 krótka odprawa przedstartowa;
 • Godz. 21:00 wspólny start wszystkich uczestników zawodów - Plac Świętej Kingi;

       - dystans 10 km – limit 1,5 godz.;

 • Godz. 21:30 otwarcie bufetu - dom parafialny Świętej Elżbiety Węgierskiej ul. Mickiewicza 2;
 • Godz. 22:30 wręczenie pucharów, zakończenie zawodów;
7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Uczestnikiem biegu głównego może być osoba, która najpóźniej w dniu 13.08.2021r. ukończy 18 lat,
 • udział osób niepełnoletnich w biegach towarzyszących na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielanej w biurze zawodów;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika  w punkcie kontroli;
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 300 osób łącznie we wszystkich biegach;
 • Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń 01.03.2021r. zakończenie dn. 31.07.2021r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się zatwierdzonej płatności zawodnika na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
 • Zawodnik od momentu rejestracji ma 2 tygodnie czasu na dokonanie opłaty startowej;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach  i wynosi:

 • 50 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 30.06.2021r;
 • 60 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 31.07.2021r;
 • 70 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji 14.08.2021r;

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec
KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy
Nr: 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070 

Tytuł wpłaty: BŚK 2021 +  imię i nazwisko uczestnika;

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@biegswietejkingi.pl

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2021r organizator zwraca 70 % kwoty wpisowego;
 • po terminie 01.07.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 30.06.2021r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma mozliwości wystawienia faktury;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;
10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • numer startowy – umieszczony z przodu widoczny i możliwy do odczytania sposób;
 • min jeden element odblaskowy umieszczony na nodze i ręce, lub pulsacyjne światło koloru czerwonego;
 • odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;
11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach zawodów otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • poczęstunek po biegu;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących kategorii:

Bieg Główny 10 km:

 • open Kobiet i Mężczyzn;
 • kategorie wiekowe damskie:
  • K 20 do lat 30;
  • K 30 do lat 40;
  • K 40 do lat 50;
  • K 50 do 60 lat;
  • K 60 ponad 60 lat;
 • kategorie wiekowe męskie:
  • M 20 do lat 30;
  • M 30 do lat 40;
  • M 40 do lat 50;
  • M 50 do lat 60;
  • M 60 ponad 60 lat;

Bieg Towarzyszący dystans ok 6 km:

 • open Kobiet i Mężczyzn;

Bieg Towarzyszący dystans ok 3 km:

 • open Kobiet i Mężczyzn;

 

 Najlepiej oświetlony uczestnik imprezy:

 •  Klasyfikacja ogólna bez podziału na płeć – miejsca 1 – 3;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie zależnym od biegu. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy  niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

13. PUNKTY ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia punkt nawodnienia zlokalizowany na placu Świętej Kingi – uczestnicy adekwatnie do wybranego przez siebie dystansu będą mogli skorzystać z niego od jednego do trzech razy. Po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek.

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator. Oznaczenie trasy wykonane będzie przy użyciu taśm, świateł ledowych rozstawionych na trasie oraz znaków umieszczonych na podłożu. W miejscach newralgicznych znajdować się będą sędziowie wskazujący poprawny kierunek biegu. 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Ustawy o Lasach, przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;